MĀKSLA IEDVESMO


Ir tāds sens tei­ciens: “Sko­lo­tājs ie­ro­das, kad skol­nieks ir tam ga­tavs.” To var at­tie­ci­nāt arī uz tau­tas kul­tū­ras dzī­vi. Lie­li māk­sli­nie­ki tau­tā pie­dzimst laikā, kad radušies va­ja­dzī­gie ap­stāk­ļi, kad tau­ta vi­ņus ļo­ti gai­da. Lai tauta at­dzim­tu, ir jā­iz­kopj skais­tu­ma apziņa Lasīt tālāk »