Uzrunājot PSRS mantinieci Krieviju


No “DDD” arhīva: JOPROJĀM AKTUĀLI

Atklāta vēstule Krievijas Federācijas prezidentam Vla­di­mi­ram Pu­ti­nam

Rīgā, 2002. gada 03. martā

 

Augs­ti go­dā­tais pre­zi­den­ta kungs!

Ne­viens ne­ap­šau­ba fak­tu, ka 1940. ga­da 17. jū­ni­jā PSRS ka­ra­spēks ie­bru­ka Lat­vi­jas te­ri­torijā, ka PSRS oku­pē­ja un vē­lāk Lasīt tālāk »