VĒSTULES PROJEKTS, ko var izmantot katrs students, kurš vēlas cīnīties par savām TIESĪBĀM UZ IZGLĪTĪBU

Ilze Jurča


Kāda jauka meitene, juriste, kurai rūp to studentu liktenis, kurus represīvā veidā grib piespiest vakcinēties, ir sagatavojusi vēstules projektu, ko katrs students, kurš vēlas cīnīties par savām tiesībām uz izglītību, var izmantot, pielāgojot savai situācijai. Pateicos meitenei, kas šo paraugu sagatavoja, visu to studentu vārdā, kam noderēs šī palīdzība! PALDIES!

Izglītības iestāde 

Adresāts (fakultātes dekāna/rektora Vārds Uzvārds) 

Fakultāte kurss studenta/-es 

Vārds Uzvārds 

Studenta apliecības Nr. 

IESNIEGUMS 

Ņemot vērā Jūsu rīkojumu (vai dokumentu, ar kuru tiek noteikts “vakcinēšanās” pienākums) par studiju procesa turpināšanas iespēju ar nosacījumu, ja studējošais ir vakcinējies ar Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) ārkārtas lietošanai apstiprinātajām vakcīnām pret Covid-19, esmu izvērtējis/-usi savas tiesības un informēju, ka klīniskajā pētījumā ar eksperimentālām zālēm neiesaistīšos un pieprasu pārstāt centienus ierobežot manas Satversmē noteiktās Cilvēka pamattiesības. Savu lēmumu pamatoju ar šādiem argumentiem:

1. Saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 10.panta nosacījumiem ne Jūs, ne augstskolas akadēmiskais vai administratīvais personāls neesat tiesīgi pieprasīt, ievākt un apstrādāt informāciju par maniem medicīniskajiem datiem saistībā ar manu izvēli veikt/neveikt medicīniskas manipulācijas vai iesaistīties/neiesaistīties klīniskajā pētījumā. 

2. Saskaņā ar Ārstniecības likumā noteikto definīciju pacients ir persona, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumus vai vēršas pēc tiem. Pēc augstskolas pieprasījuma man nav pienākums kļūt par pacientu un saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, kuri man nav nepieciešami. Nevēlos arī kļūt par pētāmo personu izpētes procesā, kurā tiek klaji pārkāpti Ministru kabineta 01.04.2010. noteikumu Nr.289 “Par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām” nosacījumi par pētāmās personas aizsardzību.

3. Man ir pamatotas bažas, ka klīniskais pētījums ar eksperimentālajām zālēm jeb “vakcīnām pret Covid-19” tiek īstenots, ignorējot Pacientu tiesību likuma 11.panta pirmās daļas nosacījumus, tādēļ iesaistīšanās šādā pētījumā man ir nepieņemama.

4. Jūs neatbilstat personu lokam, kurš ir tiesīgs manā vietā izteikt viedokli vai paust piekrišanu manai līdzdalībai klīniskajā pētījumā, kā to nosaka Pacientu tiesību likuma 11.panta otrā daļa. Man nav ierobežota rīcībspēja, un pats-/i spēju paust savu gribu saistībā ar līdzdalību klīniskajā pētījumā, kā tas noteikts Pacienta tiesību likuma 11.panta pirmajā daļā.

5. Manā studiju līgumā nav atrunāts pienākums obligāti iesaistīties klīniskajā pētījumā ar eksperimentālām “zālēm”, lai varētu turpināt studiju procesu. Vakcīnas pret Covid-19 joprojām nav apstiprinātas Eiropas Zāļu Aģentūrā un izsniegtā atļauja paredz tikai ārkārtas lietošanu. (RSU studējošajiem: Manā studiju līgumā nav atrunāts, ka es apņemos iesaistīties klīniskajā pētījumā ar eksperimentālām zālēm, lai varētu turpināt studiju procesu. Uz “vakcīnu” pret Covid-19 nav attiecināmi termini “veselības pārbaude” un “vakcinācija”, jo vakcīnas pret Covid-19 joprojām nav apstiprinātas Eiropas Zāļu Aģentūrā, izsniegtā atļauja paredz tikai ārkārtas lietošanu.) Man ir zināms, ka EZA un Eiropas Komisija (EK) izmantos visus pieejamos mehānismus, lai paātrinātu jebkuras iespējamās vakcīnas apstiprināšanu, nodrošinot to pieejamību visā Eiropas Savienībā. Tomēr EZA vakcīnu pret Covid-19 apstiprinās tikai gadījumā, ja tā saņems uzticamus un pārliecinošus zinātniskus pierādījumus, kas liecina, ka no vakcīnas ir vairāk ieguvumu nekā risku. Šādi pierādījumi nav iegūti, un ir maz ticams, ka tādi tiks iegūti uz š.g. 1.septembri.  

6. Valsts normatīvajos aktos nav veiktas tādas izmaiņas, kas būtu par pamatu augstskolai vienpusēji izdarīt attiecīgas izmaiņas manā Studiju līgumā saistībā ar vakcinēšanos pret Covid-19. Jūsu uzstādījums par vakcinēšanos pret Covid-19, lai es varētu turpmāk iesaistīties studiju procesā, nav objektīvi nepieciešams (nav objektīva un zinātniska pamatojuma šādai prasībai, par ko nepieciešamības gadījumā varu iesniegt pierādījumus!) un neizriet no studiju programmas īstenošanas noteikumiem.

7. Jums nav tiesību mani piespiest veikt vakcināciju pret Covid-19 vai ierobežot manas tiesības, kā tas norādīts arī Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 27.01.2021. pieņemtās Rezolūcijas Nr. 2361 (2021) “Covid-19 vakcīnas: ētiskie, tiesiskie un praktiskie apsvērumi” 7.3.1.punktā, proti, īstenojot vakcinēšanas procesu ir jānodrošina iedzīvotāju informētība par to, ka vakcinācija nav obligāta un neviens, kurš nevēlas vakcinēties, netiks pakļauts politiskam, sociālam vai kāda cita veida spiedienam, kā arī 7.3.2.punktā par pienākumu nodrošināt, ka nevienu nedrīkst diskriminēt tāpēc, ka viņš nav vakcinēts iespējamo veselības apdraudējumu dēļ vai nevēlas to darīt.

8. Pieprasot man iesaistīties klīniskajā pētījumā, Jūs pārkāpjat Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Konvencijas par cilvēktiesībām un biomedicīnu (Ovjedo konvencija) 2.panta nosacījumu, ka pirmajā vietā vienmēr jābūt indivīda interesēm un labklājībai, nevis vienīgi sabiedrības vai zinātnes interesēm. Manā ieskatā “sabiedrības un zinātnes intereses” konkrētajā situācijā nav objektīvi pierādītas un pamatotas, tādēļ ir absurdi tās nostādīt augstāk par manām interesēm.

Ņemot vērā visu augstāk norādīto, pieprasu uzrādīt tiesisku un medicīnisku pamatojumu Jūsu rīkojumam (vai dokumenta forma un nosaukums), kā arī pārtraukt vispārējo tiesību principu un manu Satversmes 91.pantā noteikto tiesību pārkāpšanu.

2021. gada datums paraksts Vārds Uzvārds

Avots: https://pietiek.com/raksti/vestules_projekts,_ko_var_izmantot_katrs_students,_kurs_velas_cinities_par_savam_tiesibam_uz_izglitibu/?nomob


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr. 12(482), 2021. gada 18. jūnijs–8. jūlijs


« Atpakaļ