Kas gaidāms pēc kovida krīzes? 2. daļa

Gudro stratēģija un taktika: nobeigums

 

Turpinājums no: Kas gaidāms pēc kovida krīzes? 1. daļa

 

21. nodaļa

 

21.1. Iekšējie aizņēmumi

[..]

Līdz šim mēs esam izmantojuši augstāko ierēdņu pērkamību un valstu vadītāju bezrūpību, lai uzspiestu valdībām naudu, kas tām nebija vajadzīga un kas mums divkāršojās, trīskāršojās un dažreiz pat daudzkāršojās. Ir izslēgts, ka no mums kāds varētu izvilkt kaut ko tamlīdzīgu. Tādēļ savos tālākajos paskaidrojumos es sīkāk pakavēšos pie iekšējiem aizņēmumiem.

Izsludinot šādus aizņēmumus, valstis atklāj parakstīšanos uz saviem vekseļiem un vērtspapīriem. Lai tie visiem būtu pieejami, to nominālvērtību noteic no 100 līdz 1000. Pirmajiem parakstītājiem lielākoties dod cenas atlaides. Pēc kāda laika vērtspapīru cenas tiek mākslīgi paceltas it kā pārlieku lielā pieprasījuma dēļ. Pēc dažām dienām kases būs pilnas un naudu nebūs kur likt. Kāpēc nauda tika pieņemta? Parakstīšanās it kā vairākkārt pārsniedz aizņēmuma izlaidumu. Šis apstāklis nosaka visus panākumus. Lūk, kāda ir uzticība valdības vekseļiem!

[..]

21.4. Valstu maksātnespēja

Maksātnespējas pasludināšana visās valstīs būs vislabākais pierādījums tam, ka starp valdībām un tautām pastāv dziļš bezdibenis.

[..]

21.5. Vērtspapīru biržu iznīcināšana

Tiklīdz mēs tiksim pie pasaules kundzības, visas mahinācijas naudas saimniecības jomā bez pēdām pazudīs, jo tās mums nav izdevīgas. Arī vērtspapīru biržas mēs iznīcināsim, jo nevaram pieļaut, ka mūsu varas cieņu satricinātu mūsu pašu vērtspapīru kursa svārstīšanās. Mēs tiem noteiksim likumīgu piespiedu kursu, nominālo vērtību un par tā pazemināšanu vai paaugstināšanu ikvienu sodīsim. Arī paaugstināšana nav pieļaujama, jo tā slēpj sevī vēlākas pazemināšanas asnu. Augsts vērtspapīru kurss dod iemeslu nospiest cenas. Tieši šādā veidā mēs ķērāmies klāt lētticīgo vērtībām.

 

21.6. Industrijas vērtspapīru vērtība

Vērtspapīru biržas mēs aizstāsim ar varenās valsts kredītiestādēm, kuru uzdevums būs atbilstoši valsts interesēm novērtēt un sadalīt industrijas vērtspapīrus. Šīs iestādes būs spējīgas vienā pašā dienā izsviest tirgū industrijas vērtspapīrus piecsimt miljonu vērtībā vai tikpat daudz uzpirkt. Tādā kārtā no mums būs atkarīgi visi aroduzņēmumi. Jūs varat iedomāties, cik milzīgu varu šādā ceļā iegūs mūsu valsts saimnieciskajā dzīvē.

 

22. nodaļa

 

22.1. Nākotnes noslēpums

Manu līdzšinējo paskaidrojumu mērķis bija vienīgi atklāt jums kā noslēpumu to, kas notiek un ir noticis, parādīt jums, ka tuvojas vareni notikumi. Jums vajadzētu zināt, kādi slepeni likumi nosaka mūsu attieksmi pret lētticīgajiem un kādi ir mūsu paņēmieni naudas saimniecības jomā. Bet man vēl kaut kas jāpiebilst.

Mūsu rokās ir tagadnes vislielākais spēks – zelts. No slepenām uzglabāšanas vietām mēs varam to piegādāt divās dienās jebkurā daudzumā.

 

22.2. Gadsimtiem ilgais ļaunums kā nākamības labklājības pamats

Vai patiešām man vēl jāpierāda, ka mūsu kundzība ir paša Dieva noteikta? Vai ar savas bagātības palīdzību mēs nebūtu spējīgi konstatēt, ka viss ļaunums, kuram daudzu gadsimtu laikā mēs esam bijuši par cēloni, beidzot taču vedīs pie īstas labklājības un visaptverošas kārtības? Šo kārtību mēs ieviesīsim pat tad, ja nevarēs gluži iztikt bez varas darbiem. Mēs pierādīsim, ka esam īstie cilvēces labdari, kuri saplosītajai zemei atdevuši īsto laimi un personas svētību. Katrs, kas mūsu likumus ciena, var baudīt miera un kārtības svētību. Vienlaikus mēs visiem paskaidrosim, ka brīvība nav atsevišķas personas neierobežota patvaļa, ka cilvēka spēks un cieņa nekad nav meklējami revolucionāros principos, piemēram, sirdsapziņas brīvībā, vispārējā vienlīdzībā, ka personas brīvība nevienam nedod tiesības saskrējušo ļaužu priekšā ar mežonīgām runām satracināt sevi un citus, īsta brīvība pastāv personas neaizskaramībā, bet tikai ar noteikumu, ka šī persona godīgi un no sirds pilda visus cilvēku kopdzīves likumus. Patiesībā cilvēka cieņa pastāv savu tiesību zināšanā un šo tiesību ietvaros, bet ne sapņošanā par mīļo Es.

 

22.3. Tautas godbijība varas priekšā

Mūsu varai jātop majestātiskai, jo tā būs stipra. Tā valdīs un vadīs, nevis luncināsies partiju līderu un oratoru priekšā, kuri ar muļķīgiem vārdiem sludina nesasniedzamus fantomus, kurus viņi sauc par saviem lielajiem principiem. Mūsu varas oreola priekšā tauta noslīgs uz ceļiem un raudzīsies uz to baiļpilnā godbijībā, īsta kundzība nerēķinās ne ar kādām tiesībām, pat Dieva likumiem ne. Neviens neuzdrošināsies tai tuvoties un kaut vai par mata tiesu sašaurināt tās varas pilnību.

 

23. nodaļa

 

23.1. Greznumlietu ražošanas ierobežošana

Tautas mums jāaudzina pazemībā, lai tās pierastu mums paklausīt. Tādēļ greznumlietu rūpniecisko ražošanu mēs pēc iespējas ierobežosim. Tikumiem, kas tagad ir stipri cietuši greznuma kāres dēļ un cilvēkiem cenšoties citam citu pārspēt ar iespējami lielāku spožumu, līdz ar to vajadzētu uzlaboties.

 

23.2. Mājrūpniecības atjaunošana

Mājrūpniecību mēs atkal atjaunosim un līdz ar to satricināsim lielrūpniecības varu. Tas ir vajadzīgs tādēļ, ka fabriku kungi, bieži varbūt to neapzinādamies, kūda masas pret valdību.

 

23.3. Bezdarbs

Mājstrādnieks nepazīst nekādu bezdarbu. Tādēļ ar pastāvošo sabiedrisko iekārtu viņš ir saaudzis un nevēlas vājināt valdību.

Tagad, pastāvot lielrūpniecībai valdība atrodas augoša bezdarba un tā izraisošu nemieru briesmās. Tiklīdz vara pāries mūsu rokās, zudīs arī bezdarbs.

 

23.4. Žūpības aizliegšana

Mūsu kundzības laikā žūpība tiks ar likumu aizliegta un stingri sodīta. Tā ir noziegums pret cilvēka cieņu, jo reibinošu dzērienu iespaidā viņš kļūst kā mežonīgs lops.

Es atkārtoju: masas paklausa tikai stiprai, no tām neatkarīgai varai, uz kuru tās var noraudzīties ar aklu uzticību un kurā tās saskata savu aizstāvi un glābēju no sociālajām likstām. Ko līdz tautai valdnieka eņģeļa labā dvēsele? Tai jārod savā valdniekā stipras gribas un nelokāmas varas iemiesojums.

 

23.5. Vecās sabiedrības iznīcināšana un tās augšāmcelšanās jaunā veidolā

Lētticīgo valstu valdības tikai ar pūlēm spēj noturēties pie stūres. Šo valstu sabiedrību mēs esam tiktāl demoralizējuši, ka tā zaudējusi katru ticību Dievam un tajā pastāvīgi gail nemieru liesmas. Pasaules valdniekam, kas stāsies tagad pastāvošo valstu valdību vietā, vispirms vajadzēs apdzēst šo uguni, kas aizvien pieņemas spēkā. Viņa pienākums tādēļ ir šādu sabiedrību iznīcināt, pat ja viņam to vajadzētu noslīcināt pašas asinīs, lai liktu tai atjaunoties pareizi organizētā armijā, kura katru valsts ķermeni apdraudošu infekciju apzinīgi apkaro.

 

23.6. Dieva izredzētais

Dieva izredzētā pasaules valdnieka uzdevums ir salauzt absurdos apvērsuma spēkus, kurus vada nevis cilvēcīgs saprāts, bet gan dzīvnieciski instinkti. Šie spēki tagad svin savu uzvaru, tiesību un brīvības aizsegā izdarot laupīšanu un varas darbus. Viņi ir iznīcinājuši katru sabiedrisko kārtību, lai uz tās drupām varētu uzcelt Gudro valdnieka troni. Bet šo spēku uzdevums ir izpildīts, tiklīdz varu sagrābj Gudro valdnieks. Tad tie no viņa ceļa jānoslauka, lai šai varai nebūtu ne mazākā šķēršļa.

Tad mēs varēsim tautām teikt: “Slavējiet visi Dievu un metieties ceļos Dieva izredzētā priekšā – no viņa augstā vaiga izstaro cilvēces likteņa noteikšana. Dievs pats viņam deva vadošo pavedienu, lai neviens, izņemot viņu, nevarētu atbrīvot cilvēci no posta.”

[..]

24. nodaļa

[..]

Lai tauta savu valdnieku pazītu un mīlētu, viņam bieži tai jārādās un publiskos laukumos ar to jārunā. Tā rezultāta jāapvienojas abiem spēkiem, kurus mēs tagad ar briesmīgo valdību un teroru esam izšķīruši. Līdz šim mums šis terors bija vajadzīgs, lai izšķirtos tautas un valdnieka spēkus katru par sevi pakļautu mūsu kundzībai.

 

24.6. Gudro valdnieku tikumiskie augstumi

Gudro valdnieks nedrīkst ļauties savām kaislībām. Sevišķi viņam jāapspiež seksuālā kaisle (seksualitāte). Pār viņa prātu un sirdi nekad nedrīkst ņemt virsroku dzīvnieciskie instinkti. Seksuālās kaislības ir ļaunākais garīgo spēju ienaidnieks; tās aptumšo visgaišāko skatienu un vislielāko gara varoni padara par dzīvnieku, kura eksistencei nav cita mērķa kā visbrutālāko dabisko dzenuļu apmierināšana.

Pasaules valdniekam, kas nāk no Gudro svētītās sēklas, jāupurē visi personīgie prieki savas tautas un cilvēces labā.

Tikumiskajā ziņā mūsu pasaules valdnieks nedrīkst padoties nekādām vājībām, viņam jābūt izcilam paraugam.

 


Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.20(466) [2020. gada 23. oktobris–5. novembris] 


« Atpakaļ