Par dekolonizācijas tiesisko pamatojumu. Atklāta vēstule Eiropas Savienības valstu vēstniekiem Latvijā

Iepriekšējos laikraksta “DDD” numuros jau ir tikusi aizsākta tēma par Latvijas dekolonizācijas tiesisko pamatojumu un par to, vai Eiropas Savienība ir tiesisku valstu apvienība, ja tā savā sastāvā ir uzņēmusi Latviju, kas vēl joprojām nav veikusi dekolonizāciju, tātad faktiski ir kolonizēta valsts. Šoreiz publicējam Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētāja Aivara Gardas vēstuli Eiropas Savienības vēstniekiem Latvijā, kas 2002. gada jūlijā tika iesniegta katrā vēstniecībā, adresējot konkrētās valsts vēstniekam personīgi. Tajā minētās problēmas un tiesiskais pamatojums ir aktuāls vēl joprojām.

 

Atklāta vēstule Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas val­stu vēs­tnie­kiem Lat­vi­jā

 

Augs­ti go­dā­tais vēs­tnie­ka kungs!

2001. ga­da 20. jū­li­jā Ei­ro­pas Savienības ko­mi­sā­ram pa­pla­ši­nā­ša­nās jau­tā­ju­mos Gin­te­ram Fer­ho­ige­nam ti­ka ie­snieg­ta Lat­vi­jas Saei­mas de­pu­tā­ta Jā­ņa Le­jas, Lī­gas Mu­zi­kan­tes, Il­zes Lie­pas, Lī­gas Krie­vi­ņas, Lie­nes Api­nes un Ai­va­ra Gar­das pa­rak­stī­ta vēs­tu­le, ku­rā uz starp­tau­tis­ku do­ku­men­tu un ele­men­tā­ra tais­nī­gu­ma prin­ci­pa pa­ma­ta ti­ka pie­pra­sī­ta pil­nī­ga Lat­vi­jas de­oku­pā­ci­ja un de­ko­lo­ni­zā­ci­ja.

1983. ga­dā Ei­ro­pas Par­la­ments ar mil­zī­gu bal­su vai­rā­ku­mu at­se­viš­ķā re­zo­lū­ci­jā par Bal­ti­jas val­stīm at­zi­na, ka tās ir oku­pē­tas, ko­lo­ni­zē­tas, ru­si­fi­cē­tas. No­rā­dot, ka 1940. ga­dā sa­ska­ņā ar Mo­lo­to­va–Rī­ben­tro­pa pa­ktu ir no­ti­ku­si sa­vu­laik ne­at­ka­rī­go un nei­trā­lo Lat­vi­jas, Lie­tu­vas un Igau­ni­jas val­stu oku­pā­ci­ja un ka šī oku­pā­ci­ja vēl jo­pro­jām tur­pi­nās, “par­la­men­ta po­li­tis­kā apakš­ko­mi­si­ja iz­vir­za priekš­li­ku­mu Bal­ti­jas val­stu jau­tā­ju­mu no­dot ANO De­ko­lo­ni­zā­ci­jas apakš­ko­mi­te­jai [..] Se­viš­ķa uz­ma­nī­ba jā­pie­vērš pa­dom­ju mē­ģi­nā­ju­miem il­gā­kā lai­ka pos­mā iz­dzēst Bal­ti­jas tau­tu na­ci­onā­lo iden­ti­tā­ti, sis­te­mā­tis­ki pār­krie­vo­jot tās, lai tā­dē­jā­di no­dro­ši­nā­tu šo val­stu pie­de­rī­bu Krie­vi­jai. Šā­du po­li­ti­ku ne­ap­šau­bā­mi var no­saukt par auk­sto ge­no­cī­du.” Ar ne­pār­pro­ta­mu skaid­rī­bu da­žā­do frak­ci­ju pār­stāv­ji kva­li­fi­cē­ja šo val­stu pār­krie­vo­ša­nu kā ko­lo­ni­ālis­mu. “Krie­vi­ja līdz šim brī­dim no­rai­da paš­no­teik­ša­nās tie­sī­bas sa­vām ko­lo­ni­jām [..] PSRS re­žīms, ku­ru tri­jām Bal­ti­jas val­stīm ir uz­spie­du­šas Hit­le­ra–Sta­ļi­na pa­kta se­kas [..] ie­tver ko­lo­niālis­ma jē­dzie­nu [..] ar pil­nām tie­sī­bām var ru­nāt par pa­kā­pe­nis­ku, plā­no­tu auk­sto ge­no­cī­du, kas ir ab­so­lū­tā pre­tru­nā ar ANO har­tu [..] Šo­brīd ir ļo­ti maz ko­lo­ni­ju aiz­jū­ras zemēs. To­ties Ei­ro­pā mums ir ko­lo­ni­ālis­ma pro­blē­mas kā Pa­dom­ju Sa­vie­nī­bas he­ge­mo­nā­lās po­li­ti­kas se­kas. Kla­sisks pie­mērs tam ir Bal­ti­jas val­stis… pret ku­rām tiek tur­pi­nā­ta bru­tā­la ko­lo­ni­āla iz­nī­dē­ša­nas po­li­ti­ka, sis­te­mā­tis­ki vei­cot ru­si­fi­kā­ci­ju.”

1987. ga­dā Ei­ro­pas Par­la­ments ar re­zo­lū­ci­ju Nr. 872 no jaun­a ap­stip­ri­nā­ja jau 1983. ga­dā paus­to pa­tie­sī­bu, no­rā­dot uz lat­vie­šu tau­tai drau­do­šo asi­mi­lā­ci­ju un na­ci­onā­lās iden­ti­tā­tes zau­dē­ša­nu krie­vu mas­vei­da imig­rā­ci­jas re­zul­tā­tā.

1965. ga­da 21. jū­ni­jā ASV pār­stāv­ju pa­lā­ta vien­bal­sī­gi ar vi­su klāt­eso­šo 298 de­pu­tā­tu bal­sīm pie­ņē­ma re­zo­lū­ci­ju, ku­ru 1966. ga­da 22. ok­tob­rī tik­pat lie­lā vien­prā­tī­bā ap­stip­ri­nā­ja ASV Se­nāts: “Pa­dom­ju Sa­vie­nī­bas val­dī­ba, īs­te­no­jot de­por­tā­ci­jas un cil­vē­ku pār­vie­to­ša­nas prog­ram­mu, tur­pi­na sa­vus cen­tie­nus iz­mai­nīt Bal­ti­jas val­stu ie­dzī­vo­tā­ju et­nis­ko sa­stā­vu”. ANO Ģe­ne­rā­lā Asam­ble­ja 1967. ga­da 19. de­cem­brī un at­kār­to­ti 1977. ga­dā ir pie­ņē­mu­si re­zo­lū­ci­jas, ku­rās no­so­dī­ta ap­zi­nā­ta et­nis­kās struk­tū­ras mai­ņa ci­tu, sveš­zem­nie­ku va­rai pa­kļau­ta­jās te­ri­to­ri­jās.

Mū­su vēs­tu­lē ti­ka uz­svērts, ka­mēr Lat­vi­ja nav pil­nī­bā de­ko­lo­ni­zē­ta, var uz­ska­tīt, ka lat­vie­šu tau­ta sa­vā Die­va do­ta­jā zem­ē na­ci­onā­lo ne­at­ka­rī­bu vēl nav at­gu­vu­si, kā arī to, ka Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas Sta­tū­ti ne­at­ļauj uz­ņemt ta­jā oku­pē­tas un ko­lo­ni­zē­tas val­stis un tau­tas.

Gin­ters Fer­ho­igens sa­vā at­bil­des vēs­tu­lē fak­tis­ki ie­tei­ca lat­vie­šu tau­tai sa­mie­ri­nā­ties ar ko­lo­ni­zē­tas valsts sta­tu­su, ar to no­nie­ci­not un pa­ze­mo­jot lat­vie­šu tau­tu. 2001.ga­da 19.sep­tem­brī G.Fer­ho­ige­nam ti­ka no­sū­tī­ta ot­ra vēs­tu­le, ku­rā starp visu citu ti­ka stās­tīts arī par to, kā Lat­vi­jas oku­pan­ti ņir­gā­jas par saim­niek­tau­tu – lat­vie­šiem, sa­ce­rot un at­ska­ņo­jot lat­vie­šus aiz­vai­no­jo­šas dzies­mas. Uz šo ot­ro vēs­tu­li G.Fer­ho­igens ne­uz­ska­tī­ja pat par va­ja­dzī­bu at­bil­dēt. Ar to viņš iz­rā­dī­ja ne­cie­ņu un uz­ska­tā­mi pie­rā­dī­ja, ka Ei­ro­pas Sa­vie­nī­ba ir or­ga­ni­zā­ci­ja, kas ne­pil­da pa­ti sa­vas iz­do­tās ie­priekš­mi­nē­tās re­zo­lū­ci­jas un kam lat­vie­šu tau­ta ne­var un ne­drīkst uz­ti­cē­ties.

Ņe­mot vē­rā ie­priekš­mi­nē­to, kā arī to, ka Ei­ro­pas Par­la­men­ta re­zo­lū­ci­ja “Par vien­lī­dzī­gām tie­sī­bām ho­mo­sek­su­ālis­tiem un les­bie­tēm Ei­ro­pas Ko­pie­nā (A3–0028/94)” un ci­tas, pie­pra­sa no kan­di­dāt­val­stīm at­zīt pre­tda­bis­kās ne­nor­mā­lās ho­mo­sek­su­ālās at­tie­cī­bas, ho­mo­sek­su­ālis­tu “lau­lī­bas”, bēr­nu adop­ci­ju šā­dās “ģi­me­nēs” par nor­mā­lu lie­tu un ar valsts li­kum­do­ša­nu šīs pre­tī­gās pa­rā­dī­bas at­ļaut, Lat­vi­jas Na­ci­onā­lā fron­te un to at­bal­sto­ša lie­la lat­vie­šu tau­tas da­ļa uz­ska­ta, ka Ei­ro­pas Sa­vie­nī­ba nav tā cie­nī­ga, lai nor­mā­la se­vi cie­no­ša tau­ta un valsts, kā­da ir Lat­vi­ja, ta­jā vē­lē­tos ie­stā­ties. Neie­stā­ša­nās Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bā pa­sar­gās lat­vie­šu tau­tu no mo­rā­lās, ti­ku­mis­kās un ci­ta vei­da de­gra­dā­ci­jas.

Lat­vi­jā, sa­ska­ņā ar Sa­tver­smes 2. pan­tu, Lat­vi­jas valsts su­ve­rē­nā va­ra pie­der Lat­vi­jas tau­tai, tas ir, saim­niek­tau­tai lat­vie­šiem, lī­bie­šiem un ci­tu tau­tī­bu pa­vals­tnie­kiem, ku­ri par tā­diem ir kļuvuši līdz Lat­vi­jas oku­pā­ci­jai, tas ir, līdz 1940. ga­da 16. jū­ni­jam ie­skai­tot, un to pēc­nā­cē­jiem. Lat­vi­jas valsts va­dī­tā­ji, kas risina sa­ru­nas par ie­stā­ša­nos Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bā, da­ra to bez Lat­vi­jas pa­vals­tnie­ku man­dā­ta, jo nav no­ti­cis re­fe­ren­dums.

Ei­ro­pas Sa­vie­nī­ba līdz ar vie­no­tas va­lū­tas eiro ie­vie­ša­nu vei­do­jas par vie­no­tu val­stis­ku vei­do­ju­mu. Lat­vi­jas Re­pub­li­kas Kri­mi­nāl­li­ku­ma 82. pants (2): “Par or­ga­ni­za­to­ris­ku dar­bī­bu, kas vēr­sta uz Lat­vi­jas Re­pub­li­kas val­stis­kās ne­at­ka­rī­bas lik­vi­dē­ša­nu no­lū­kā ie­kļaut Lat­vi­ju vie­no­tā val­stis­kā vei­do­ju­mā ar kā­du ci­tu val­sti vai lik­vi­dēt ci­tā­dā vei­dā” pa­redz so­du ar brī­vī­bas at­ņem­ša­nu līdz se­šiem ga­diem. Tas ir kva­li­fi­cēts kā smags no­zie­gums, jo Lat­vi­jas ie­stā­ša­nās Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bā ar vie­no­tu va­lū­tu eiro un vie­na no gal­ve­na­jiem Lat­vi­jas val­stis­kās ne­at­ka­rī­bas at­ri­bū­tiem – nau­das vie­nī­bas la­ta – lik­vi­dē­ša­na au­to­mā­tis­ki no­zī­mē Lat­vi­jas ne­at­ka­rī­bas zau­dē­ša­nu. Līdz ar to Lat­vi­jas Sa­tver­sme ne­pa­redz, bet Kri­mi­nāl­li­kums aiz­liedz tau­tas no­bal­so­ša­nu par stā­ša­nos vie­no­tā val­stis­kā vei­do­ju­mā, kā­da ir Ei­ro­pas Sa­vie­nī­ba.

Tā­pēc aici­nām Jūs, augs­ti go­dā­tais vēs­tnie­ka kungs, da­rīt zi­nā­mu Jū­su valsts val­dī­bai un tās pār­stā­vim Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bā, ka Lat­vi­jas Na­ci­onā­lā fron­te aici­na Jū­su val­sti bal­sot pret Lat­vi­jas uz­ņem­ša­nu Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bā tik il­gi, ka­mēr ne­tiks at­jau­nots vēs­tu­ris­kais tais­nī­gums. Tas no­zī­mē, ka Krie­vi­jai ir pie­nā­kums at­dot Lat­vi­jai tās te­ri­to­ri­ju – Ab­re­nes ap­riņ­ķi un iz­vest no Lat­vi­jas vi­sus no 1940. ga­da 17. jū­ni­ja līdz 1991. ga­da 21. augus­tam ie­sū­tī­tos, pār­kāp­jot 1949. gada Že­nē­vas kon­ven­ci­ju, PSRS pil­so­ņus un to pēc­nā­cē­jus, pret ku­riem lat­vie­šu tau­ta ir iz­tu­rē­ju­sies, iz­tu­ras un iz­tu­rē­sies kā pret oku­pan­tiem tik­mēr, ka­mēr vi­ņi ne­at­stās Lat­vi­jas te­ri­to­ri­ju. Ai­ci­nām Jū­su val­sti pa­lī­dzēt Lat­vi­jai šī jau­tā­ju­ma ri­si­nā­ša­nā.

Bez dau­dziem ci­tiem ie­bil­du­miem, ku­rus šeit ne­mi­nē­sim, Lat­vi­jas Na­ci­onā­lajai fron­tei nav pie­ņe­ma­mas tā­das tā sau­ca­mās “de­mo­krā­tis­kās ci­vi­li­zē­tās pa­sau­les vēr­tī­bas” kā bez­darbs, no­zie­dzī­ba, azart­spē­les, nar­ko­mā­ni­ja, AIDS, ho­mo­sek­su­ālisms un ci­tas, ku­ras tiek uz­mā­cī­gi pie­dā­vā­tas. Šīs “vēr­tī­bas” jau ir ne­su­šas daudz ļau­na lat­vie­šu tau­tai un ci­tām tau­tām. Īpa­ši mūs uz­trauc fakts, ka ho­mo­sek­su­ālisms un no tā iz­rie­to­šās bez­jē­dzī­bas – “lau­lī­bas” starp vie­na dzi­mu­ma pār­stāv­jiem un bēr­nu audzi­nā­ša­na tā­dās “ģi­me­nēs” – tiek iz­pla­tīts Ei­ro­pas val­stīs un uz­spiests Lat­vi­jai kā kaut kas ļo­ti labs un vi­sā­dā zi­ņā nor­māls. Pret ho­mo­sek­su­ālis­ma iz­pla­tī­bu Lat­vi­jā vien­no­zī­mī­gi ie­stā­jas Ka­to­ļu baz­nī­cas kar­di­nāls Jā­nis Pu­jats, Lu­te­rā­ņu baz­nī­cas ar­hi­bīs­kaps Jā­nis Va­nags un lie­lā­kā lat­vie­šu tau­tas da­ļa. Tas lie­ci­na par Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas mo­rā­lo un ti­ku­mis­ko de­gra­dā­ci­ju. Tā­pēc tik il­gi, ka­mēr Ei­ro­pas Sa­vie­nī­ba ne­at­cels sa­vas ab­sur­dās pra­sī­bas da­žā­du ar ho­mo­sek­su­ālis­mu sais­tī­tu bez­jē­dzī­bu le­ga­li­zā­ci­ju pret kan­di­dāt­val­sti Lat­vi­ju, Lat­vi­jas Na­ci­onā­lā fron­te un to at­bal­sto­šā lie­lā lat­vie­šu tau­tas da­ļa uz­ska­ta, ka la­bāk dzī­vos izo­lā­ci­jā no ie­priekš­mi­nē­ta­jām ab­sur­da­jām “vēr­tī­bām”, neie­stā­jo­ties ES.

Tā kā Lat­vi­ja vē­las pa­likt tī­ra un ne­sain­dē­ties ar Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas pie­dā­vā­ta­jām “vēr­tī­bām”, aici­nām Jūsu valsti bal­sot pret Lat­vi­jas uz­ņem­ša­nu Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bā arī šī ie­mes­la dēļ.

Ņe­mot vē­rā to, ka, sprie­žot pēc pa­rā­dī­tā en­tu­zi­as­ma, gan­drīz vie­nī­gie, kas vē­las ie­stā­ties Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bā, ir mū­su valsts va­dī­tā­ji, Lat­vi­jas Na­ci­onā­lā fron­te un to at­bal­sto­šā lie­la lat­vie­šu tau­tas da­ļa at­zīst par ie­spē­ja­mu un neie­bilst, ja Lat­vi­jas Valsts pre­zi­den­ti Vai­ru Vī­ķi-Frei­ber­gu, Mi­nis­tru pre­zi­den­tu An­dri Bēr­zi­ņu, ār­lie­tu mi­nis­tru In­du­li Bēr­zi­ņu, mi­nis­trus un de­pu­tā­tus Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bā uz­ņem­tu in­di­vi­du­āli uz per­so­nis­ku ie­snie­gu­mu pa­ma­ta.

Lat­vi­jas Na­ci­onā­lā fron­te uz­ska­ta, ka at­tie­cī­bām Ei­ro­pas un pa­sau­les val­stu star­pā jā­bal­stās uz tais­nī­gu­ma pa­ma­tiem, tā­pēc mēs esam iz­strā­dā­ju­ši pir­mo rei­zi vēs­tu­rē Tau­tu tie­sī­bas, kas bal­stās uz šī prin­ci­pa. Ai­ci­nām Jū­su val­sti pie­ņemt šīs Tau­tu tie­sī­bas sa­vā val­stī un ar sa­vu starp­tau­tis­ko au­to­ri­tā­ti ie­tek­mēt to pie­ņem­ša­nu vi­sā pa­sau­lē.

Ai­ci­nām Jūs da­rīt mums zi­nā­mu Jū­su val­dī­bas no­stā­ju ša­jos jau­tā­ju­mos.

No­vē­lu Jums, augs­ti go­dā­tais vēs­tnie­ka kungs, un Jū­su tau­tai un val­stij, lai pie­pil­dās tās vis­cil­de­nā­kie cen­tie­ni.

Pie­li­ku­mā:

  1. Grā­ma­ta “Tau­tu tie­sī­bas”
  2. Grā­ma­ta “Par Lat­vi­jas de­ko­lo­ni­zā­ci­ju”
  3. Grā­ma­ta “Lat­vi­ja bez ho­mo­sek­su­ālisma”
  4. Grā­ma­ta “Ho­mo­sek­su­ālisms – cil­vē­ces ne­gods un posts”
  5. Grā­ma­ta “Ne­vie­nam mēs Lat­vi­ju ne­do­dam”
  6. Lat­vi­jas par­la­men­ta pie­ņem­tais konstitucionālais tiesību akts “Dek­la­rā­ci­ja par Lat­vi­jas oku­pā­ci­ju”
  7. Lat­vi­jas Na­ci­onā­lās fron­tes un ci­tu do­ku­men­tu ko­pi­jas

 

 

Cie­ņā

Aivars Garda

Lat­vi­jas Na­ci­onā­lās fron­tes priekš­sē­dē­tājs

 

Rīgā, 2002. gada 2. jūlijā

 

 Publicēts laikrakstā “DDD” Nr.5(451) [2020. gada 6.–19. marts]


« Atpakaļ