CILVĒKA DZĪVE NO ĶERMEŅA NĀVES LĪDZ JAUNAI PIEDZIMŠANAI

CILVĒKA DZĪVE NO ĶERMEŅA NĀVES LĪDZ JAUNAI PIEDZIMŠANAI

 

Tupinājums no “Cilvēka dzīve no ķermeņa nāves līdz jaunai piedzimšanai” 1. daļa

 

Kas attiecas uz aiziešanu no fiziskā iemiesojuma jeb, kā cilvēki to sauc, nāvi, no Individuali­tātes viedokļa tai nav nekādas nozīmes: nometis visus ķermeņus, mūžīgais cilvēks paliek viņš pats, savās mājās; būtībā taču viņš savu mitekli nemaz nav atstājis. Individualitātei zemes dzīve jeb fizis­kais iemiesojums ir tikai vienas apziņas un gribas daļas īslaicīga tiecība uz zemākajiem slāņiem, kas tiek īstenota ar zemākās matērijas pārvadītāju palīdzību. Bet aiziešana no zemes iemieso­juma – tas process, ko mēs saucam par nāvi, – ir tikai apziņas atgriešanās augstākajās pasaulēs: atgriešanās mājup. Tādējādi piedzimšana uz ze­mes drīzāk ir nāve, tā ir izraidīšana uz zemi, uz “ciešanu un asaru ieleju”. Bet šķietamā nāve ir piedzimšana daudz plašākai dzīvei, pāreja no cie­tuma uz brīvību kalnu gaisā. Tāpēc pareizi ir nāvi uzskatīt par lielāko zemes dzīves ilūziju: nāves nav, ir tikai dzīves apstākļu maiņa!

Debesu dzīve garam var ilgt tūkstošiem gadu – atkarībā no tā attīstības pakāpes un spēka. Taču gan zemes, gan debesu dzīvei ir sākums un bei­gas. Un, kad gara dzīve Ugunīgajā Pasaulē ir pilnībā izdzīvota, cilvēks sāk just tieksmi pēc jaunas iemiesošanās. Kas liek Individualitātei at­griezties uz zemes? Kosmiskais likums: kā bads spiež izbadējušos meklēt barību, tā iemiesošanās likums virza garu atkal uz jaunu iemiesošanos, lai tas, izgājis cauri pārbaudījumiem, paceltos augstākā pakāpē. Tikai uz zemes atjaunojas un uzkrājas jaunas enerģijas. Un gars atkal dodas cīņā un pretī ciešanām.

Individualitātes iemiesošanās personībā ir ap­rakstīta iepriekš (lasiet grāmatā “Ievads Dzīvās Ētikas Mācībā” – “DDD” piez.). Šeit var piebilst, ka augsti at­tīstīts cilvēks, kam piemīt augstākā apziņa, pats izvēlas ģimeni, kurā piedzimt. Attiecībā uz neat­tīstītiem cilvēkiem šo jautājumu atrisina Karmas Valdoņi, kuri nosaka un organizē vislabākos ze­mes apstākļus (piemērotus vecākus, laikmetu, valsti, apkārtējo vidi utt.), kas atbilstu konkrēta­jam iemiesojumam izvirzīto mērķu sasniegšanai. Un, kad viss ir paredzēts, – cilvēks piedzimst uz zemes (pareizāk, nomirst debesīs).

Svjatosvala Rēriha glezna “Svētie Vārdi. Skolotāja Vārdi”, 1944

Aizmetņa attīstības pārtraukšana (aborts) ļoti apgrūtina tās būtnes likteni, kurai pienācis laiks iemiesoties. Cilvēks jau ieguvis men­tālo, astrālo un ēterisko ķermeni, atliek vēl tikai dabūt fizisko ķermeni: lūk, arī vecāki izraudzīti, aizmetnis jau sācis attīstīties, un pēkšņi kaut kādu viņam nesaprotamu apsvērumu dēļ šis cil­vēks tiek raidīts prom no blīvās pasaules – atpa­kaļ astrālajā pasaulē. Tas rada šim cilvēkam ne­aprakstāmas ciešanas, par ko negudrajiem “vecākiem” nāksies maksāt. Šis noziegums ir liels, Mā­cībā teikts, ka “pārtraukt bērnu iedzemdību ir sliktāk par slepkavību”.

Jābrīdina arī no tā sauktā spiritisma bries­mām. Spiritiskajos seansos var tikt izsaukti tikai tukši apvalki, astrālie līķi, ko aizmetuši no Smal­kās Pasaules uz Ugunīgo Pasauli aizgājušie cilvēki un kas paturējuši daļiņu šo cilvēku apziņas. Šie apvalki reizēm parādās seansos un maldīgi tiek uzskatīti par mirušajiem cilvēkiem. Īstenībā aiz­gājušais cilvēks, viņa īstenā Individualitāte, atro­das Ugunīgajā Pasaulē un dzīvo cilvēku aicinā­jumi to nesasniedz.

Vienīgie mirušie, kas var ierasties uz seansiem, ir tie, kuri no zemes dzīves aizgājuši pirms viņiem noteiktā dabiskās nāves laika: avārijās bojā gāju­šie, noziedznieki, kam izpildīts nāvessods, un paš­nāvnieki. Laiku, kas atlicis līdz dabiskās nāves brīdim, viņi pavada tajā sfērā, ar kuru spiritisti var kontaktēties. Taču šīm būtnēm par ierašanos uz seansiem ir dārgi jāmaksā: saskarsme ar zemes iemītniekiem tām rada visai smagas se­kas – līdz pat iznīcībai. Vai gan var iedomāties, ka šāds Kosmisko likumu pārkāpums varētu pa­likt bez jebkādām sekām dzīvajiem seansu dalībniekiem – spiritistiem, ja viņi ir bijuši par cēloni kādas citas būtnes bojāejai?

ATKALIEMIESOŠANĀS (REINKARNĀCIJAS) LIKUMS

Iepriekš tika stāstīts, kā cilvēks pēc nāves Blī­vajā Pasaulē un uzturēšanās Smalkajā Pasaulē, Domu un Ugunīgajā Pasaulē atkal atgriežas uz zemes, lai sāktu savu nākamo fizisko dzīvi. Tādē­jādi ikviena cilvēka dzīve uz zemes atkārtojas daudz reižu. Vairākkārtējās secīgajās dzīvēs fi­ziskajā pasaulē viņš iegūst arvien pilnīgāku dzīves pieredzi. Iemiesojumu starplaikos šī pieredze īstenojas spējās un raksturā. Ar šīm spējām un raksturu cilvēks ieiet jaunajā dzīvē, kura, turpi­nādama iepriekšējo, sākas ar to pakāpienu, uz kura beigusies iepriekšējā dzīve. Tā pakāpeniski attīstās cilvēka apziņa. Ikviena dzīve ir noteikta mācībstunda, noteikts uzdevums. Ja cilvēks sek­mīgi atrisinās viņam izvirzītos uzdevumus, tad viņš ātrāk virzīsies uz priekšu savas apziņas evo­lūcijā – un otrādi.

Tā izskaidrojamas dzīvē pastāvošās nevienlī­dzīgās spējas. Tikai Atkaliemiesošanās likums var izskaidrot, kāpēc vieni cilvēki piedzimst apdāvi­nāti, gudri, ar tieksmi uz visu labo, bet citi – kā truli nejēgas, kuriem viegli pielīp sliktais. Kāpēc viens ir talantīgs un gudrs, bet otrs – nevarīgs un dumjš? Kāpēc viens ir labestīgs, dāsns un augstsirdīgs, bet otrs – ļauns, skops un nežēlīgs? Vienīgais saprātīgais šādas nevienlīdzības skaid­rojums ir šāds: visu to nosaka katra cilvēka sa­sniegumi sava gara attīstīšanā iepriekšējās dzī­vēs. Ja no diviem cilvēkiem viens ir spējīgs un visu uztver viegli, bet otram viss nāk ar grūtībām un nav nekādu spēju – tas nozīmē, ka pirmais ir sens, daudz pieredzējis gars, kas nodzīvojis jau daudzas dzīves un ieguvis visdažādāko pieredzi, bet otrs – jauns gars, kas tikai nesen sācis apgūt dzīves pieredzi Kosmiskajā Skolā un kam vēl daudz jāmācās, lai varētu līdzināties pirmajam.

Daudzbērnu ģimenē iedzimtība, kopējā vide, audzināšana, ietekme, dzīves apstākļi visiem bēr­niem ir līdzīgi, taču cik ļoti atšķirīgi tie var izaugt vienā un tajā pašā ģimenē! Un bieži vien pie viena ģimenes pavarda mēs varam vērot jaunus cilvē­kus, kuri pieder pie tik pretējiem tipiem, ka te nu nekādi nevar atsaukties uz iedzimtību un ap­kārtējās vides ietekmi, jo tiklab viena, kā arī otra visiem šīs ģimenes bērniem taču ir vienāda. Ar iedzimtību, audzināšanu un ietekmi tas nav izskaidrojams. Audzināšana uzliks savu zīmogu ikvienam bērnam, taču pamatraksturs katram paliks savdabīgs. Nevienam un nekad vēl nav izdevies izaudzināt divus pēc rakstura pilnīgi vie­nādus cilvēkus, jo tas nav vecāku varā. Fiziskajā līdzībā un garīgajā, tikumiskajā atšķirībā sasto­pas divas dažādas cēlonības līnijas.

Simpātijas un antipātijas, mīlestības un naida jūtas, kas radušās vienā dzīvē, pāriet nākamajās dzīvēs un izpaužas tajās vai nu kā pievilkšanās, vai atgrūšanās spēks. Lūk, kāpēc, satiekoties ar cilvēkiem, notiek tā – ar vienu cilvēku mēs uzreiz, līdz ar pirmajiem vārdiem jūtamies radnie­cīgi un tuvi, bet ar otru nekādi nevaram nodibināt kaut vai ciešamas attiecības. Tātad ar pirmo cilvēku mums kādreiz jau bijušas tuvas vai radniecīgas saites, bet ar otro mēs esam satikušies pirmoreiz vai arī mūsu attiecības kādreiz ir bijušas naidīgas.

Būtībā atkaliemiesojas un pilnveidojas tikai viena vienīgā Individualitāte. Personība atkārtoti neiemiesojas, tā katrā jaunā iemiesojumā atjaunojas. Tikai personībai ir noteikts dzimums, kā arī tautība. Nākamajā iemiesojumā Individualitāte var nokļūt ne tikai pavisam citā vidē, citā valstī un citā tautā, bet arī dzimums var būt pretējs. Iziedams caur daudzajām mainīgajām, arī vīriešu un sieviešu dzimuma personībām, cilvēks, pateicoties iegūtajai daudzveidīgajai piere­dzei, attīsta sevī divus skaidri izšķiramus tikumu veidus. Vīrišķīgākie un enerģiskākie tikumi (vīrišķība, drosme, patstāvība) attīstās vīrišķo iemieso­jumu laikā. Maigākie, smalkākie, bet vienlaikus dziļākie un spēcīgākie tikumi ir sievišķo iemieso­jumu augļi. Augsti attīstīts cilvēks pamazām iegūst visas labās vīrietim un sievietei raksturī­gās īpašības: tam piemīt vīrišķīgs spēks un sievišķīgs smalkums. Kurš attīstījies tikai vienpu­sīgi – tas vēl ir ļoti tālu no mērķa.

Cilvēks secīgi iziet cauri visiem laikmetiem un Rasēm, visām Kultūrām, visiem sabiedriska­jiem stāvokļiem – lai pats ar saviem pūliņiem un radošo darbību līdz pilnībai attīstītu visas tās dievišķās īpašības, kuras viņā ir ieliktas kā iespē­jas. Šāda dzīvju maiņa turpinās tik ilgi, kamēr visas cilvēciskās Individualitātes īpašības nav sasniegušas to pilnības pakāpi, kāda nepiecie­šama cilvēka evolūcijas pabeigšanai uz Zemes. Tad cilvē­kam vairs nevajadzēs atkal no jauna iemiesoties, jo tad viņš būs kļuvis par kaut ko augstāku nekā cilvēks – viņš kļūs par Arhatu, Gaismas Hier­arhijas līdzdarbinieku.

Laikposms starp diviem iemiesojumiem visno­taļ ir atkarīgs no tā, kā cilvēks izmantojis savu zemes dzīvi. Ja cilvēks nav veicis nekādu tikumisku un garīgu darbību, viņš var atkaliemiesoties tūliņ pēc savas nāves. Viduvēji attīstītam cilvēkam šā laikposma vidējais ilgums ir 1000–1500 gadu. Taču tas ir ļoti stiepjams uz vienu vai otru pusi: garīgi augstu attīstīti cilvēki var atgriezties uz zemes pēc 2000–3000 gadiem, turpretī mazattīstītie – pēc dažiem gadsimtiem. Bērns var atkaliemiesoties gandrīz tūdaļ pēc sa­vas nāves.

Atmiņas par pārdzīvotajām iepriekšējām dzī­vēm cilvēkā paliek apslēptā, sintētiskā formā, kuru viņš sevī pazīst kā sirdsapziņas balsi. Tāpat arī cilvēka raksturs nav nekas cits kā dzīvi seci­nājumi, kas izriet no mūsu iepriekšējiem iemieso­jumiem. Taču pilnīgas zināšanas par tiem sagla­bājas cilvēka nemirstīgajā daļā, Individualitātē, bet tā nevar nodot šīs zināšanas smadzenēm, ku­ras neuztver tās augstās vibrācijas.

Būtībā ne jau viss ir izgaisis no cilvēka atmi­ņas, kad viņš ierodas uz zemes, lai sāktu jaunu dzīvi. Daudzi bērni pirmajos gados atceras agrā­kās dzīves un reizēm cenšas pastāstīt par tām. Kaut kādas atmiņas no agrākajām dzīvēm mēdz būt arī pieaugušajiem. Daudz šādu faktu reģis­trēts zinātniskās kontroles apstākļos psihisko pa­rādību izpētes biedrībās.

Tikai retumis zemes dzīvē paveras pagātnes priekškars. Taču gadās nejauši apziņas kāpumi līdz pat augstām gara vibrācijām, kuru laikā cilvēks uztver apslēpto zināšanu uzzibsnījumus, – tas var notikt ekstāzes, arī iedvesmas laikā dzej­niekiem, rakstniekiem, māksliniekiem.

Priekšlai­cīgas zināšanas par saviem iemiesojumiem ir kai­tīgas cilvēka evolūcijai. Tās var apturēt tālāko gara izaugsmi, var iegrūst to izmisuma bezdibenī – ja pagātnē atklājas kaut kādi nozie­gumi – vai pastiprināt iedomību, vienu no vistraucējošākajām īpašībām. Sīkai apziņai at­skats uz saviem agrākajiem iemiesojumiem var būt postošs. Tāpēc kosmiskais lietderības likums šīs zināšanas ar gudru ziņu apslēpis.

Zināšanas par savām agrākajām esībām cil­vēks iegūst, kad ir sasniedzis garīgās attīstības augstākās pakāpes. Tas notiks tad, kad mūsu apziņa saplūdīs ar mūsu Individualitāti, kad mēs sāksim apzināti tajā dzīvot, – tad arī ieraudzīsim visus savus iemiesojumus un atgūsim visas agrā­kās atmiņas.

 

No grāmatas “Ievads Dzīvās Ētikas Mācībā”

Sastādījis Stepons Stuļginskis

 


« Atpakaļ