TREJĀDĪBA (TRĪSVIENĪBA)

TREJĀDĪBA

(TRĪSVIENĪBA)

 

Griba–Mīlestība–Gudrība

 

Dievišķā Esība ir Vienota. Viena Esība, savā pilnībā izzināma tikai Sev Pašai; tā mūžīgā Tumsa, no kuras dzimusi Gaisma. Bet savā iz­paustajā veidā Vienotais atklājas kā Trīsvienība.

Vienotais izpaužas kā Pirmā Esība, Pašesošs Kungs, visam Sakne. Vārds “Griba” vai “Vare­nība” visvairāk piemērots šīs pirmatnējās Pašat­klāsmes izteikšanai, jo, kamēr nav Gribas izpaus­ties, nevar būt arī izpausmes un, kamēr nav iz­paudusies Griba, nevar būt impulsa izpausmei. Visuma saknes ir Dievišķajā Gribā.

Pēc tam seko otrs Vienotā aspekts – Mīlestība. Gribu iedvesmo Mīlestība. Kad Gribas un Mīles­tības aspekti ir izpaudušies, pēc tiem, lai tie va­rētu kļūt īsteni, ir jāseko trešajam aspektam – Gudrībai, dievišķajai Domāšanai Darbībā.

Visi trīs ir nešķirami, nedalāmi Vienotā as­pekti. Par to funkcijām skaidrības labad var do­māt arī atsevišķi, taču pilnīgi nošķirt tās ne­drīkst. Katra no tām nepieciešama katrai, un katra piemīt katrai. Tā, piemēram, pirmajā Bū­tībā kā raksturīgākā īpašība dominē Griba, taču Tai piemīt arī Mīlestība un Gudrība; tāpat tas ir ar citām Būtībām. Un, kaut arī tiek lietoti vārdi “Pirmā”, “Otrā”, “Trešā”, jo izpausmes notiek laikā un Pašatklāsmes secībā, – Mūžībā tās visas trīs ir vienkopus un savstarpēji atkarīgas.

Trīsvienība ir sakne galvenajam trīsvienīgumam dzīvē un apziņā. Šai patiesībai ir vitāli svarīga nozīme attiecībā uz cilvēku un viņa evolūciju. Trīsvienīgums ir kaut kas tāds, ko var novērot Dabā un evolūcijā. Un, ja šis “kaut kas” tiks iz­prasts, – jauna sapratne apmirdzēs cilvēka iekšējo augsmi un visas viņa dzīves attīstības pakāpes.

 

Pastāvīgums–Kustība–Ritms

 

Taču ir arī otra Trīsvienība. Ja vērīgi aplūko Dievišķās Matērijas īpašības – arī tā ir trīsvienīga, arī tā pastāv trijos nešķiramos aspektos, bez kuriem tā nevarētu būt. Šie aspekti ir: Pastāvīgums (Inerce vai Pretestība), Kustība un Ritms – trīs izpaustās Matērijas pamatīpašības. Tikai tās vērš Garu darbīgu un tāpēc tiek uzskatī­tas par Trīsvienības Spēka izpausmi. Pastāvīgums jeb Inerce dod pamatu, atbalsta punktu svirai; pēc tam rodas Kustība, taču viena tā va­rētu radīt tikai haosu, un tad parādās Ritms, kas liek Matērijai vibrēt un piešķir tai spēju vei­doties formās.

Trejādības simbols allaž ir Trīsstūris, iezīmēts Aplī vai arī bez Apļa. Visumu simbolizē divi sav­starpēji savienoti trīsstūri; Gara Trīsvienībai vir­sotne vērsta augšup, Matērijas Trīsvienībai – lejup, bet, kas attiecas uz krāsām, pirmais trīs­stūris ir balts, dzeltens, zelta vai liesmas krāsā, otrais – melns vai arī citas krāsas tumšā tonī.

 

No grāmatas “Ievads Dzīvās Ētikas Mācībā”

Sastādījis Stepons Stuļginskis

 


« Atpakaļ