DIVĒJĀDĪBA (GARS UN MATĒRIJA)

Pasaules uzbūves pamats – Vienotais Ele­ments, Absolūts jeb Parabramans –, atrazdamies Lielās Pralaijas stāvoklī, iemieso Vienotās Esības Principu. Bet, kad sākas Lielā Manvantāra, kos­miskā radošā darbība, Vienotais kļūst divējāds: atklājas Gara un Matērijas poli, un Vienība – Vienotais Pirmsākums – pārveidojas Divējādībā – Garamatērijā.

Tādējādi viss izpaustais Visums sastāv no di­viem faktoriem, no pirmā pretmetu pāra: no Gara un Matērijas, Vīrišķās un Sievišķās Sākot­nes. Garu un Matēriju var nosaukt par Pasaules Tēvu un Pasaules Māti. Tikai Pasaules Tēva jeb Vienotā Gara savienošanās ar Pasaules Māti jeb Vienoto Matēriju dod augli, dod Dēlu – Vienoto Visumu.

Par Dievišķo Jaunradi, par Absolūta Izpausmi Visumā, par Tā Aktīvās un Plastiskās Sākotnes Divvienību liecina Krusta Simbols. Krusta verti­kāle tiek uztverta kā aktīvā, radošā, Dievišķā Sākotne. Horizontāle – kā pasīvā, plastiskā, uz­tverošā Sākotne, kā vide, kurā realizējas Dievišķā radošā iecere.

“Mahātmu vēstulēs”[1], ku­rās izklāstīta Austrumu doktrīna un līdz ar to Agni Jogas pasaules uzskats, par matēriju teikts tā: “Matērija ir mūžīga, tai nav sākuma, jo matērija ir pati Daba, un tas, kas nevar iznīcināt sevi un ir neiznīcināms, pastāv neapšaubāmi, un tāpēc tam nevar būt ne sākuma, ne beigu. Matērija jeb Daba darbojas ar tai piemītošo īpašo enerģiju, un neviens tās atoms nekad nevar atrasties abso­lūtā miera stāvoklī, un tāpēc tai vienmēr bija jāpastāv, tās materiāls ir mūžīga formu, kombinā­ciju un īpašību maiņa, taču tās principi jeb ele­menti ir absolūti nesagraujami.”

Mēs redzam, cik ārkārtīgi precīzi šeit formulēta matērijas pastāvēšanas bezgalība, neizsmeļamība, mūžīgums un neapšaubāmība, tās pastā­vīgā kustība, redzam, kā līdztekus matērijas formu, īpašību un stāvokļu pastāvīgajam mainī­gumam izvirzās tās likumu absolūtisma princips.

Norādot uz to, ka “darbībā un domāšanā mēs nevaram nošķirties no matērijas”, ka “mēs vēršamies pie tās pašas matērijas augstākajiem slā­ņiem vai arī rupjākajiem veidiem”, Agni Joga pasludina pasaules materialitāti. “Visums, redza­mais un neredzamais, rāda mums tikai neskaitā­mus zaigojošās matērijas aspektus – no paša augstākā līdz viszemākajam.” Tiek norādīts, ka “visa esošā pamatā ir gaismas nesēja matērija” un ka “cilvēks ir augstākās matērijas apziņas daļa”.

Pasaules materialitāte ir saistīta ne tikai ar redzamās Dabas objektiem, bet arī ar visiem nere­dzamajiem matērijas veidiem, ar visām tās smal­kākajām, “dziļākajām” izpausmēm. Tas apstipri­nāts “Mahātmu vēstulēs”: “Mēs ticam tikai Matērijai, Matērijai kā redzamajai Dabai un Ma­tērijai tās neredzamībā kā neredzamajam visuresošajam, visuvarenajam Protejam, tās nepār­trauktajā kustībā, kas ir tās dzīve un Dabas izpausme, jo tas ir Lielais Viss, ārpus kura nekas nevar pastāvēt.”

Apslēptā Zinība apgalvo, ka gars nevar izpaus­ties ārpus matērijas apvalka, ka gars nav iedo­mājams bez “līdzāspastāvēšanas” matērijai, bez organiskas saplūsmes ar pretējo pamatu sākot­nējā un nesatricināmā divu sākotņu – gara un matērijas – vienībā un vienlīdzīgumā vienotajā elementā – Garamatērijā. Piemērs ar ledus gabalu (blīvā matērija), kas izkūst ūdenī (smalkā matērija), un, visbeidzot, ūdens pārvēršanās tvaikos (gars) lieliski ilustrē gara un matērijas attiecības.

Agni Joga uzskata, ka “matērija ir gara stāvoklis”, citiem vārdiem sakot, gara sablīvējums, “kristalizēts gars”, bet gars – “zināms matērijas stāvoklis”, tās noslēgums. Kur nav matērijas, nav arī dzīvības. Matērija ir forma, un nav formas, kas nebūtu dzīvības izpausme; gars ir dzīvība, un nav dzīvības, kura nebūtu ierobežota formā. Nav dzīvības, nav Gara izpausmes bez Pasaules Mātes – Lielās Matērijas!

Gars pastāv tikai matērijā, gars ir tās virzītājs. Savukārt matērija ir gara materiālā nesēja un nav iedomājama bez tā. Tāpēc neizsīkstošais jaunrades avots nebūs ne matērija, ne gars atse­višķi, bet gan to organiska mijiedarbe.

Ja vienoto elementu – Garamatēriju – atzīstam par visa esošā pamatu, tad jautājums par kardinālo atšķirību starp primāro un sekundāro to vienotības un radnieciskuma dēļ vairs nav ne­atrisināms. Populārais piemērs ar magnētu, kas sevī apvieno divus pretējus polus un tomēr ir tikai viens priekšmets, vislabāk ilustrē Garamatērijas jēdzienu.

Tāda ir “primārā” un “sekundārā” elementa sintēzes koncepcija Austrumu pasaules uzskatā, kura senākā doktrīna ietverta Agni Jogas Mācībā. Tāpat kā magnēts dalīdamies vienmēr spēj sagla­bāt divus pretējus polus, arī Garamatērija visos savos neskaitāmajos diferencētajos stāvokļos un veidos saglabā savu galveno un mūžīgo īpašību – polaritāti. Var runāt tikai par vienu vai otru Garamatērijas izpausmes stadiju.

Ja ārpus matērijas nekas nepastāv, tad arī bez gara tas, ko zinātne dēvē par neorganisko matē­riju – tā saucamie minerālie ingredienti –, ne­kad nevarētu veidot formas. Tātad jāatzīst, ka ikvienā minerālā mājo tāds gars. Agni Joga gara klātbūtni saskata visā dzīvajā un nedzīvajā dabā. Gara un matērijas esamība jāmeklē ikvienā dzī­vības izpausmē. Nav neviena matērijas atoma, kas nebūtu saistīts ar Garīgo Impulsu.

Matērija ietver sevī ne tikai visus tieši novērojamos dabas objektus un ķermeņus, bet arī visus tos, kas, pateicoties novērošanas līdzekļu pilnveidei, var tikt apzināti nākotnē. Pasaulē var pastā­vēt arī milzum daudz citu, mums vēl nezināmu matērijas veidu ar neparastām specifiskām īpašī­bām. Blīvākās, Zemes plāna matērijas likumu izpēte ļauj atklāt Bezrobežības likumu matērijas evolūcijā un īpašus – drīzāk iedomājamus nekā ar fiziskajiem maņu orgāniem uztveramus – aug­stus matērijas stāvokļus.

Un zinātniekiem izvirzās matērijas stāvokļu bezrobežības problēma. Kā palīdzība viņu pētīju­mos, viņu atbalstam Agni Jogā tiek doti vērtīgi norādījumi par tīrākās matērijas ugunīgumu, dzīvīgumu.

“Mēs runājam par smalkajiem ķermeņiem, par magnētiem, par auras starošanu, par katra priekšmeta izstarojumu, par viena matērijas slāņa izsūkšanos cauri otram, par domu sūtījumiem izplatījumā, par vārda “matērija” izpratni. Daudz neredzama, vienīgi aparātiem sajūtama jāietver sevī. Mums, materiālistiem, ir tiesības prasīt, lai matēriju izzinātu un augsti vērtētu. Matērija ir nevis kūtsmēsli, bet gan iespējamībās mirdzoša viela.”

Agni Joga noteikti runā par Matērijas atgrieša­nos. “Par ikdienišķu lietojumu jākļūst apgarotas matērijas formulai.” – “Materiālisma būtība ir īpašs kustīgums, kas nepaiet garām nevienai dzīves parādībai. Materiālisms jāpamato līdz tā­dai pakāpei, lai visi mūsdienu zinātnes sasnie­gumi konstruktīvi iekļautos apgarotā materiā­lisma jēdzienā.”

 

No grāmatas “Ievads Dzīvās Ētikas Mācībā”

 

Sastādījis Stepons Stuļginskis

[1] Grāmata “Austrumu Kauss. Mahātmu vēstules” latviešu valodā ir izdota apgādā “Vieda” un pieejama Latvijas grāmatnīcās.

 

 


« Atpakaļ