Ugunīgā laikmeta iestāšanās

Uguns ir pie sliekšņa.

Ugunīgā Pasaule

 

Kosmiskā Uguns ir Dzīvības Avots. Visām Dzīvības formām – no pašām augstākajām līdz pašām zemākajām – pamatā ir Uguns. Tā ir visa esošā pamats, pasaules uzbūves pamats, jaunrades pamats. Uguns atrodas visur un visā, un tā sevī ietver itin visu. Būdama ikvienas Dzīvības pamats, Uguns ir savienotāja – kad tā izdzisusi, sākas formas sairšana, iestājas nāve.

Fizikālā uguns ir Kosmiskās Uguns zemākā forma; izsaukta no izplatījuma un būdama re­dzama tikai degšanas procesā, degšanai izbeidzoties, tā atgriežas savā neredzamajā formā. Tā ir neparasta uzbūve, kad pati pamatforma pastāv neredzama, taču ir gatava visur izpausties vis­vienkāršākajā veidā. Uguns tuvojas dzīvei biežāk, nekā tas tiek uzskatīts.

Senindiešu svētajās grāmatās Purānās teikts: laikmetu mijā cilvēki rīkosies kā bez prāta, un, ja šis neprāts pārsniegs robežas, tad vienīgā izeja būs ugunīgā šķīstīšana. Agni Joga precizē: tumsības bedrēm uz Zemes nepieciešama spēcīga dezin­fekcija, tāpēc planētai tuvojas Kosmiskā Uguns. Tā caurvīs visus indīgos izgarojumus, izkliedēs visus tumsas sabiezējumus, iznīdēs visus tās izdzimumus un sablīvējumus. Uguns iznīcinās visus spēkus, kas pretojas Jaunā Laikmeta atnākšanai.

Tātad sen pasludinātais Uguns Laikmets tuvojas mūsu dienās. Dižā Ugunīgā Ēra noslēdz aizejošo tumsas laikmetu – Kali Jugu, tā piepildīs izplatījumu ar Jaunās Pasaules – gaišās Satja Jugas Uguni un nesīs cilvēcei lielas pārmaiņas un lielus sasniegumus.

Agni Joga norāda, ka Jaunā vareno enerģiju un iespēju Ēra atšķirībā no iepriekšējiem laikme­tiem iestāsies nevis pakāpeniskas evolūcijas ceļā, bet gan spēji. Tuvu ir laiks, kad jaunās enerģijas, visupirms Agni – Kosmiskās Uguns enerģijas, tuvosies mūsu plānam un radīs jaunus apstākļus dzīvei Jaunajā Ērā. Runājot par gaidāmajām kosmisko enerģiju iedarbībām, Agni Joga brīdina par tuvākās nākotnes īpatnībām.

Tuvojas neparasti laiki, nāk uguns briesmas. Pār mūsu planētu jau sabiezē liels karstums – īpašs ķīmisms. Tuvojas brīdis, kad Uguns stihijai būs jāizvēršas kataklizmās, tā izraisīs postošas zemestrīces un citas perturbācijas. Turklāt jaunās ugunīgās enerģijas neizbēgami izraisīs arī jaunas smagas saslimšanas, ugunīgas slimības, jaunas epidēmijas.

Jau parādās daudz zīmju, kas liecina par Ugunīgā Laikmeta tuvošanos. Jau sākas neizskaidro­jamas ugunīgas epidēmijas, kas izkaltē plaušas, balseni un sirdi. Izplatās jauni garīgo, smadzeņu un miega slimību veidi. Taču to ārēja ārstēšana radīs visļaunākās sekas, jo nevar pret jaunajiem ienaidniekiem, ko radījusi pašreizējā dzīve, cīnīties ar vecajiem līdzekļiem.

Cilvēces briesmīgā izrīcība nes līdzi savu smago Karmu un ved to pretī savam liktenim – izpirkšanai. Cilvēku rīcība izsauc pazemes ugunis virspusē. Uguns meklē izeju. Mostas lielie vulkāni. Visi apdzisušie perēkļi atkal mostas savai ugunīgajai dzīvei. Visa vulkānu josla pašlaik ir neparasti saspriegta. Un arī jaunās vietās rodas negaidīti izvirdumi, taču visbīstamākie – okeānu dibenā, kur Zemes garoza ir ļoti saēsta. Nenovēršamas ir gigantiskas kataklizmas – tās vienmēr pavada laikmetu miju, kā tas jau bija, ejot bojā Lemūrijai un Atlantīdai.

Ļoti briesmīgi ir arvien tuvāk nākošie ugunīgie viļņi, ja par tiem nekā nezina. Cilvēki taču nezina, kā uztvert ugunīgās iespējas, – viņi nezina, ka lemta ugunīga saplūsme. Tā vietā, lai uzņemtu sevī Uguns spēku, cilvēki var mēģināt darboties tai pretī. Taču no ugunīgajiem viļņiem neglābs ne nežēlība, ne laupīšana, ne nodevība, ne meli. Ne tik daudz kauns, kā ciešanas mudinās meklēt glābiņu.

Tuvojas Uguns Ēra – ir jāatrod sevī vīrišķība un saprāts to pieņemt. Cilvēce aizgājusi līdz tai savas evolūcijas pakāpei, kad cilvēkiem jāapgūst Uguns stihija. Tā var būt draugs vai ienaidnieks. Tā vai nu tiks apzināta un likumīgi izmantota, vai arī sadedzinās neapzinīguma neprātu. Uguns stihijas apgūšana ir nepieciešams priekšnoteikums ieejai Jaunajā Laikmetā.

Agni Jogā teikts: kurš nenobīsies no ugunīgās stihijas – tas ies tālāk līdz ar Kosmisko Uguni. Taču, lai bezbailīgi saskartos ar Uguni, ir jāiemācās domāt par to un uzņemt to savā apziņā. Laikus to apzinot, var izvairīties no daudziem zau­dējumiem.

Kā sākt šo apzināšanu? “Vispirms jāapjauš, ka gara būtība ir Uguns. Gars, ugunīgais grauds, cēlies no Vienotās Uguns. Ir jāsaprot, ka mūsu mikrokosma uguns saskaņojas ar Lielo Makrokosma Uguni. Jāizprot gara ugunīgais grauds un klusējot jānodibina gara uguns saikne ar Izplatī­juma Uguni.” – “Vajadzīgs, lai, tuvojoties ugunī­gajām enerģijām, cilvēki nekautrētos atzīt sevī Vienoto Uguni, kas ir nemainīga visā Visumā! Šis kosmiskais dārgums jāpiemēro visam dzīves­veidam!”

Lai asimilētu Kosmisko Uguni, jākļūst radnie­ciskam tai – pašam jākļūst ugunīgam! Tā ir visa ugunīgo enerģiju uztveres būtība! Kā attīstīt gara ugunīgumu – par to vēstī Agni Joga.

 

No grāmatas “Ievads Dzīvās Ētikas Mācībā”

 

Sastādījis Stepons Stuļginskis

Publicēts laikrakstā “DDD” 6(428) [2019. gada 22. marts–11. aprīlis]


« Atpakaļ