AGNI JOGAS SAVLAICĪGUMS

Lai iemācītu cilvēkiem uztvert kosmiskās ugu­nis un pārvaldīt liesmu viļņus – cilvēcei palīgā tiek dota jaunā Joga, ko sauc par AGNI JOGAS Mācību. Šī Joga māca, kā pārdzīvot mūsu bīstamo un bargo laiku. Agni Jogas Mācība norāda, kā sagatavoties šā brīža atnākšanai, lai stāvētu pretī tām briesmām, kas draudēs ikvienam, kad tuvo­sies ugunīgā stihija. Šī Mācība norāda, kas tieši nepieciešams, lai apgūtu Uguns stihiju un pada­rītu tās strāvojumus nevis postīgus, bet gan svētīgus sev.

Mūsu gadsimtā uzliesmos dažādu neapgūtu enerģiju zīmes. Var iedomāties, kādu apmulsumu radīs šīs nesaprotamās kustības, ja tām netuvo­sies tādā veidā, kāds norādīts Agni Jogā. Ir teikts: kad ugunīgās stihijas iedarbība pastiprināsies, cilvēci pārņems paniskas bailes, cilvēku rīcība kļūs haotiska un viņi sāks mētāties nepareizos virzienos. Tāda būs nesaprastās un nepieņemtās Uguns iedarbība. Tāpēc Agni Joga dota pašā laikā – redzīgajiem tā rāda īstenā ceļa zīmes. Lai pagūst aptvert, apzinoties, ka termiņš ir īss. Lūk, kāpēc ir svarīgi tieši tagad pievērst uzma­nību Agni Jogas grāmatu studēšanai. Šī Mācība ir ne tikai kārtējais cilvēces iespēju paplašinā­jums, tai arī jāsaskaņo kosmiskās enerģijas, kas noteiktā laikā sasniegs mūsu planētu.

Agni sanskritā nozīmē – Uguns. Tātad Agni Joga – Ugunīgā Joga – ir Ugunīgais Ceļš. Agni Jogas ceļi ir Gaisma Ceļā. Ceļiniekiem tiek dots Ceļš – Agni Joga spēcinās tos, kuri apzinājušies šīs Mācības savlaicīgumu. “Vai jāgaida stunda, kad straume dzīs glābiņu meklējošo pūļus, – tā būs šausmīgas sodības iepazīšana.” – “Viesuļa laikā cilvēkiem cerību sniegs tikai Mācība. Tad viņi pacels galvu no Zemes un varbūt pirmo reizi ieraudzīs tālās pasaules un debesu Uguni. Viesu­lis liks padomāt par Izplatījuma Uguni un par nākamajām esamībām.”

Ikviena Atklāsmes fāze atbilst īpašai cilvēces vajadzībai. Pašreizējo laiku raksturo tikumu pagrimums – tātad Agni Joga pirmām kārtām vērsta uz tikumisko pamatu apstiprināšanu. Tā­pēc Agni Jogas Mācība tiek dēvēta arī par Dzīvās Ētikas Mācību. Jo pašreiz taču, kā teikts Agni Jogā: “Svētā Ētika ir pārvērsta par ākstu uzve­dības un izturēšanās normām un padarīta par uzdrukātu preces zīmi.”

Tāpēc Agni Joga īpaši uzsver darbu ar sevi, nepieciešamību ikvienam Jaunā Laikmeta cilvē­kam morāli pilnīgoties. Šīs Mācības grāmatās izsmeļoši, vispusīgi, no visiem redzes viedokļiem iztirzātas tās īpašības, kuras jāiegūst, lai pārvei­dotu iekšējo cilvēku, kura sfēra ir domu pasaule. Plaši tiek runāts par Jaunā Laikmeta ugunīgā cilvēka veidošanos – par ugunīgās enerģijas at­tīstību viņā. Tiek runāts arī par iespēju sasniegt tādu pakāpi, kas ļauj kļūt par Mahātmu skol­nieku.

Dzīvā Ētika ļauj izjust vienotību ar apkārtējo pasauli un – vienlaikus – savu atbildību par to. Kā norāda Rubcovs, jau divdesmito gadu vidū Agni Jogas Mācības trešajā grāmatā “Vienkopa” izvirzīts jautājums par biosfēras aizsardzību – jautājums, kura nozīmība pilnīgi atklājās tikai četrdesmit gadus vēlāk.

“Mēs mācām esību uzlabot, izmantojot pašas dzīves iespējamības.” – “Mācība nav domāta palasīšanai pirms gulētiešanas, ar to jāpiesātina visa dzīve.” Tāpēc Agni Joga tiek dēvēta arī par Dzīves Mācību. Tāpat kā uguns ir visu sasaistošā sākotne, tā arī Agni Joga aptver visu dzīvi. Šī Mācība aplūko visus jēdzienus, kas veido dzīves pamatu. Tā sniedz plašu un skaidru izpratni par vissarežģītākajiem esības jautājumiem; tā dod visbūtiskākos un praktiskākos padomus; tā dod visnoteiktākos un tiešākos norādījumus, kā rīko­ties un ko darīt. Ar savu domas plašumu Dzīves Mācība sniedz atbildes uz visiem prasījumiem. Agni Joga ņem vērā visas sarežģītās mūslaiku problēmas. Agni Joga izvirza cilvēces vienotības ideju un paaugstina to no Vienkopas līdz vispārējai Brālībai un kosmiskajai sadarbībai, uz ko ved evolūcijas ceļš. Agni Joga šīszemes zināšanas savieno ar kosmisko pulsu. Agni Jogas apgūšana cilvēku tuvina tālajām pasaulēm, pareizāk sakot, māca, kā iemantot kosmisku apziņu un sadarbo­ties ar Kosmosu.

Kāda ir atšķirība un līdzība starp Agni Jogu un senajām indiešu Jogām? Karma Joga ir daudzējādā ziņā līdzīga Agni Jogai, kamēr ir darīšana ar šīszemes elementiem, bet, kad Agni Joga apgūst ceļus, kas ved uz tālo pasauļu apzināšanu, atšķirība kļūst acīmredzama.

Džnāna Joga, Bhakti Joga, Rādža Joga – tās visas sargā no īstenības un tāpēc nevar iekļauties nākotnes evolūcijā. Šīs trīs Jogas pārāk atrāva cilvēku no dzīves – Agni Joga atšķiras ar to, ka tās varoņdarbam jātiek īstenotam dzīvē. Daudzum daudzas dzīves parādības liecina, cik lielā mērā Dzīves Joga ir pārāka par mākslīgu pacelša­nos pāri īstenībai.

Agni Joga apkopo visu pieredzi, kāda ir iepriekšējām Jogām, paņemot no tām pašu labāko un noderīgāko nākotnei, jo paceļ augstākā pakāpē un apvieno to būtību – darbu, gudrību, mīlestību, gribu – vienā veselumā. Agni Joga ir visu Jogu sintēze, jo, Ugunīgajam Laikmetam tuvojoties, tieši Agni – Uguns, kas vienādā mērā ir visu Jogu pamatā, – tik spēcīgi piesātinās mūsu planē­tas atmosfēru, ka visi Jogas veidi saliedēsies ugu­nīgā sintēzē.

Agni Joga, tāpat kā visas Jogas, kas dotas no Augstākajiem Avotiem, ir sena, taču slepena mā­cība. Jaunais un nozīmīgais ir tas, ka tā tiek nodota vispārējā atklātībā, un tas kļuvis iespē­jams sakarā ar Jaunā Laikmeta iestāšanos. Agni Jogas Mācība tiek dota nākotnei – tā ir dižā Laikmeta priekštece. Ne jau kas jauns tiek sludi­nāts, bet tikai tas, kas šobrīd nepieciešams. Node­rīgā Mācība tiek dota nevis kā jaunums, bet gan kā līdzeklis jaunas, cienīgas dzīves veidošanai.

Rēriha grāmatā “Āzijas sirds” par šo Mācību teikts tā:

“Agni Joga pilnīgā saskaņā ar jaunajām zināt­nes problēmām parāda smalkāko enerģiju izpētes zīmes. To, kas vēl nesen viscaur tika saukts par gribas un koncentrēšanās mācību, Agni Joga iekļauj veselā mūs aptverošo enerģiju apguves sistēmā. Paplašinot apziņu un vingrinot orga­nismu pašreizējās dzīves apstākļos, šī sintētiskā Joga veido laimīgu cilvēces nākotni. Tā saka: neaizejiet no dzīves, attīstiet sava aparāta spējas un izprotiet to milzīgo nozīmi, kāda ir garīgajai enerģijai – domām un apziņai kā lielākajiem radošajiem faktoriem.

Šambalas Mācība – tā ir vesela mācība par dzīvi. Šī Mācība, kas nāk no Himalajiem, sniedz vispraktiskākos padomus. Tā ir ļoti tuva ikvie­nam spēcīgam un meklējošam garam. Pārāk ilgi cilvēki ir atradušies zemākajā stāvoklī. Viņiem jāsteidz apgūt lemtās spožās iespējas.”

 

No grāmatas “Ievads Dzīvās Ētikas Mācībā”

 

Sastādījis Stepons Stuļginskis

 

 


« Atpakaļ