Atklātā vēstule ASV prezidentam Donaldam Trampam

 

Augsti godātais prezidenta kungs!

 

Aprit viens gads, kopš esat kļuvis par Amerikas Savienoto Valstu prezidentu.

Ļoti daudzi Jūsu politikas atbalstītāji un neoliberālisma pretinieki ar sajūsmu vēroja Jūsu drosmīgo, atjautīgo priekšvēlēšanu cīņu pret ļoti spēcīgo Demokrātu partiju un tās atbalstošo presi, radio un televīziju. Ar sajūsmu apbrīnoja Jūsu spožo uzvaru, augsti godātais Trampa kungs.

 

Cilvēki ir noguruši no liekulīgā neoliberāļu uzspiestā politkorektuma un melīgajiem masu informācijas līdzekļiem. Simtiem miljoni neoliberālisma pretinieku visā pasaulē Jūsu prezidenta darbības laiku saista ar cerībām par pozitīvām pārmaiņām – ne tikai ASV, bet visā pasaulē, arī mūsu Latvijā. Neoliberālisms izplata idiotismu, dēvējot to par “Rietumu vērtībām”, kā dēļ Latvijas sabiedrības liela daļa ir pavisam degradējusies. Gluži tāpat kā visā Rietumu pasaulē.

 

Cīņa pret neoliberāļu amorālajām “vērtībām” ir Taisnīguma un Mīlestības atjaunošana. Tā atbilst pasaules progresam, tāpēc esiet pilnīgi pārliecināts, augsti godātais Trampa kungs, ka šajā cīņā Jūsu un Jūsu domubiedru pusē būs Pats Dievs un visi normāli domājoši cilvēki visā pasaulē. Arī Latvijā.

 

Latvijā vienīgi Latvijas Nacionālās frontes laikraksts “DDD” (“Deokupācija. Dekolonizācija. Deboļševizācija”) atbalsta Jūsu valdības svētīgo darbu. Sevišķi nekaunīgus izlēcienus pret Jums atļaujas liberālais televīzijas kanāls “Rīga TV24”. Skumji, ka pret to neiebilst mūsu politiķi un ASV vēstniecība Latvijā. Tāpēc nepacietīgi gaidām Jūsu pilnīgu uzvaru. Tikai tad mēs, Jūsu draugi Latvijā, spēsim uzveikt to idiotismu, kas jau ilgus gadus valda Latvijas politikā.

 

Vēlot veiksmi Jūsu darbā, vēlot stipru veselību Jums un Jūsu ģimenei,

 

 

cieņā

Aivars Garda

Latvijas Nacionālās frontes priekšsēdētājs


 

An Open Letter

To DonalD J. trump, President of the United states

 

 

Honorable Mr. President:

 

 

Marks one year since you have become President of the United States of America.

 

Many supporters of your policy and opponents of neo-liberalism watched with admiration your courageous, ingenious pre-election campaign against the very strong Democratic Party and its supporting press, radio and television. People on your side enthusiastically admired your brilliant victory, highly Honorable Mr. Trump.

 

People are tired of political correctness imposed by the hypocritical neoliberalists and the lying media. Hundreds of millions of neoliberalism opponents throughout the world relate your presidential term with the expectation of positive change — not only in The US but around the world, including our in Latvia. Neo-liberalism spreads idiocy, calling it “Western values,” and as a result, a large part of the Latvian society is completely degraded. Just like in the whole Western world.

 

The struggle against the immoral “values” of neoliberals is the restoration of Justice and Love. It meets the world’s progress, so be absolutely sure, dear Mr. Trump, that in this fight the God Himself and all normal-minded people throughout the world — also in Latvia, will be on your side and your colleagues.

 

In Latvia, only the Latvian National Front newspaper “DDD” (Deoccupation. Decolonization. Debolshevization.) supports the holy work of your government. Liberal television channel “Riga TV24” makes especially impudent attacks against you. The sad fact, that our politicians and the U.S. Embassy in Latvia don’t object it. Therefore we are waiting impatiently for your complete victory. Only then we, your friends in Latvia, will be able to overcome the idiocy, which has long dominated in Latvian politics.

 

 

Wishing every success in your work, wishing you and your family a strong health,

 

Respectfully,

 

Aivars Garda,

Chairman of the Latvian National Front

 

 


« Atpakaļ