Paldies “DDD” lasītājiem!

Bez pārspīlējumiem – laikraksta “DDD” lasītāji ir kā dziedinošas zāles mūsu tautas sirgstošajā organismā, jo katra taisnīga doma dod spēku tautas dvēselei. Jo vairāk taisnīguma atbalstītāju un patiesības aizstāvju, jo tuvāka ir mūsu tautas Atmoda. Nav tāda spēka pasaulē, kas spētu pretoties vienotai tautai, kas ir apzināti sacēlusies pret netaisnību. Lūk, mērķis, uz kuru jātiecas!

Laikraksts “DDD” jau desmit gadus raksta par visbūtiskākajām un nopietnākajām problēmām mūsu valstī, cenšoties izglītot un iedvesmot tautu apvienoties ap taisnīguma atjaunošanas ideju. 2012.gads, tāpat kā iepriekšējie, ir pavadīts, lai skaidrotu un izplatītu informāciju, kuru citi plašas saziņas līdzekļi noklusē. Tāpēc, mūsuprāt, ir ļoti nepieciešams, lai “DDD” izplatītos un ienāktu katrā ģimenē.

Mēs, “DDD” veidotāji, priecājamies par katru jaunu abonentu un esam pateicīgi arī visiem ziedotājiem, kas ieguldījuši līdzekļus avīzes darbā. Šoreiz nenosauksim vārdā, bet mūsu draugiem un atbalstītājiem sūtām sirds siltu pateicību par sniegto palīdzību!

Sakām paldies par saziedotajiem līdzekļiem redakcijas tehniskā aprīkojuma nodrošināšanai, bez kā nebūtu iespējams izveidot avīzi! Lielāka naudas summa ir tikusi ieguldīta arī laikraksta tirāžas palielināšanā, lai mūsu avīze sasniegtu valsts, pašvaldību un privātās iestādes, kā arī tiktu izdalīta dažādos patriotiskos pasākumos. Lasītāju loka paplašināšana ir ļoti nepieciešama, tāpēc priecājamies par katru jaunu iespēju to īstenot un ceram, ka 2013.gadā mūsu lasītāju pulks palielināsies. Paldies arī jauniešiem un citiem brīvprātīgajiem par iesaistīšanos “DDD” izplatīšanas darbā!

2013.gadu sagaidot, būsim moži un apzināsimies, ka mūs visus – gan “DDD” veidotājus, gan “DDD” lasītājus – gaida grūts darbs, kurā ir jāiesaistās ikvienam. Kopīgi mēs esam atbildīgi, lai brīvības domas iesakņotos mūsu tautā, tāpēc ir jābruņojas ar neatlaidību, pacietību, mērķtiecību un drosmi. Latvijā ir jārada vide, lai okupanti un kolonisti justos slikti, un viņu vienīgā vēlēšanās būtu doties prom no mūsu zemes. Mēs nedrīkstam arī palikt vienaldzīgi un pasīvi noraudzīties, kā pie varas esošie kangari pazudina Latvijas valsti.

Sirsnīgi sveicam mūsu lasītājus Ziemassvētkos un novēlam gara spēku un izturību latviešu tautas cīņā par taisnīguma atjaunošanu Jaunajā gadā!

 

Jūsu “DDD”


« Atpakaļ