EPPA Rezolūcija Nr.872 (1987) par Baltijas iedzīvotāju stāvokli

Aicina Eiropas Padomes valstu valdības Vīnes konferencē, un, ja nepieciešams, arī turpmākajās tikšanās reizēs pievērst dalībvalstu uzmanību nopietnajiem cilvēktiesību un pašnoteikšanās tiesību pārkāpumiem Baltijas valstīs.

Asambleja,

1. Ņemot vērā Starptautiskās Civilo un politisko tiesību konvencijas un Starptautiskās konvencijas par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībās 1.punktu pasludina cilvēku pašnoteikšanās tiesības, un ka Padomju Savienība ir līgumslēdzējpuse tādēļ;

2. Ņemot vērā Konferences par drošību un sadarbību Eiropā galējā ziņojuma VIII principu, kurā noteiktas cilvēku pašnoteikšanās tiesības un viņu tiesības vispār uz brīvību, noteikt, kad un kā viņi vēlas deklarēt viņu iekšējo un ārējo politisko statusu;

3. Atsaucoties uz to, ka Baltijas valstu inkorporācija Padomju Savienība bija un joprojām ir rupjš cilvēku pašnoteikšanās tiesību pārkāpums, un ka to nav atzinušas lielākā daļa Eiropas valstu un daudzas starptautiskās sabiedrības valstis;

4. Ņemot vērā to, ka inkorporācijas radīto starptautisko problēmu atrisināšana ir pamatota uz saistībām, kādas uzņēmās Padomju Savienība un citas starptautiskās sabiedrības dalībnieces;

5. ievērojot un paužot nožēlu par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, ieskaitot ticības brīvību, ko realizē Padomju vara trijās Baltijas valstīs;

6. Nožēlojot to, ka pateicoties piespiedu imigrācijai uz šo reģionu, Baltijas iedzīvotāji pakļauti asimilācijai, un ka viņu tradicionālās izglītības un kultūras aktivitāšu trūkums veicina nacionālās identitātes zudumu;

7. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta 1983.gada 13.janvāra rezolūciju par situāciju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā;

8. Ticot, ka politiski Baltijas problēmu risinājumu visvieglāk būtu atrast Austrumu-Rietumu attiecību ietvaros, īpaši starp divām lielvarām;

9. Ņemot vērā… [..]

10. [..]

11. Uzsverot, ka Helsinku konferences gala ziņojums… [..]

12. Uzsverot, ka cilvēktiesību jautājumi… [..]

13. Vēršas pie Padomju Savienības valdības, lai tā ievērotu Baltijas valstu pašnoteikšanās un cilvēktiesības;

14. Aicina Eiropas Padomes valstu valdības Vīnes konferencē, un, ja nepieciešams, arī turpmākajās tikšanās reizēs pievērst dalībvalstu uzmanību nopietnajiem cilvēktiesību un pašnoteikšanās tiesību pārkāpumiem Baltijas valstīs.


« Atpakaļ