“DDD” veidotāji

Laikraksta “DDD” redakcijas kolektīvs
No kreisās: Līga Muzikante, Aivars Garda,
Steidzīte Freiberga, Maija Redele un Liene Apine