“Saliedētības” eksperti

Raimonds Vējonis ar paša izveidoto Sabiedrības saliedētības
politikas ekspertu grupu.
No kreisās: Dr.art.Deniss Hanovs, Dr.paed. Romans Alijevs,
Mg.sc.soc. Olga Proskurova, prezidents Raimonds Vējonis,
Dr.paed. Liesma Ose, Dr.comm.sc. Mārtiņš Kaprāns