Laikraksta “DDD” redakcija

Laikraksta “DDD” redakcijas kolektīvs.
No kreisās: Maija Redele, Steidzīte Freiberga, Līga Muzikante, Aivars Garda un Liene Apine